Sök uppsatser och vetenskapliga publikationer

(0.003 sekunder)
A new method for evaluating distribution of residual stresses in bent sheet metals is presented. Due to the non-uniform distribution of strain and stress across thickness, springback on unloading induces residual stress in a bent specimen. The authors have formulated the problem and shown that the springback and residual stresses can be expressed as a function of geometric parameters and material properties of sheet metals, e.g. bending curvature, thickness, Young's modulus, work-hardening index, etc. The layer-removing method was used to determine the residual stresses in the study. By simulating the layer-removing process, analytical measurement of the residual stress was made. The analytical results were compared with the experimental data measured, and a good agreement was found.
N/A / Link / Tan , Z. / 1994

Luleå tekniska universitet Övrigt
N/A / Link / Grevholm , Barbro / 2005

N/A / Link / Grevholm , Barbro / 2005

N/A / Link / Lindgren , Antony / 2000

Luleå tekniska universitet Övrigt
N/A / Link / Udén , Maria / 2003

N/A / Link / Pettersson , Fredrik / 2006

Luleå tekniska universitet Övrigt
N/A / Link / Annerblom , Marie-Louise / 1999

1-84064-148-7 / Link / Ek , Kristina / 2002

Luleå tekniska universitet Övrigt
91-7610-780-9 / Link / Radetzki , Marian / 1999

Through the course of the 1990's, a number of proposed and/or implemented energy related taxes and dues have been presented as measures to internalize the external costs and environmental impacts that the energy sector imposes on society. Taxation of fossil fuels to attain the goals of the Kyoto Protocol on Climate Change established in December 1997 is probably the most spectacular example. There is a strong justification for such taxation on efficiency and equity grounds. A closer look at the theory and practice of the environmental taxes imposed on energy production and use could provide some clarity about what goes on, and so help disarm the potential backlash. (2 refs.)
N/A / Link / Radetzki , Marian / 1999

Luleå tekniska universitet Övrigt
N/A / Link / Lindgren , Antony / 2000

Luleå tekniska universitet Övrigt
951-39-2689-3 / Link / Grevholm , Barbro / 2006

Luleå tekniska universitet Övrigt
The main objective of this paper is to provide an overview and a critical analysis of the recent literature on incorporating induced technical change in energy systems models. Special emphasis is put on surveying recent studies aiming at integrating learning- by-doing into bottom-up energy systems models through so-called learning curves, and on analyzing the relevance of learning curve analysis for understanding the process of innovation and technology diffusion in the energy sector. The survey indicates that this model work represents a major advance in energy research, and embeds important policy implications, not the least concerning the cost and the timing of environmental policies (including carbon emission constraints). However, bottom-up energy models with endogenous learning are also limited in their characterization of technology diffusion and innovation. While they provide a detailed account of technical options - which is absent in many top-down models - they also lack important aspects of diffusion behavior that are captured in top-down representations. For instance, they fall in capturing strategic technology diffusion behavior in the energy sector, and they neglect important general equilibrium impacts (such as the opportunity cost of redirecting R&D support to the energy sector). For these reasons bottom-up and top-down models with induced technical change should not be viewed as substitutes but rather as complements.
N/A / Link / Berglund , Christer / 2005

The possible enzymatic activities of neuro- and cytoglobin as well as their potential function as substrates in enzymatic reactions were studied. Neuro- and cytoglobin are found to show no appreciable superoxide dismutase, catalase, and peroxidase activities. However, the internal disulfide bond (CD7-D5) of human neuroglobin can be reduced by thioredoxin reductase. Furthermore, our in vivo and in vitro studies show that Escherichia coli cells contain an enzymatic reducing system that keeps the heme iron atom of neuroglobin in the Fe2+ form in the presence of dioxygen despite the high autoxidation rate of the molecule. This reducing system needs a low-molecular-weight compound as co-factor. In vitro tests show that both NADH and NADPH can play this role. Furthermore, the reducing system is not specific for neuroglobin but allows the reduction of the ferric forms of other globins such as cytoglobin and myoglobin. A similar reducing system is present in eukaryotic tissue protein extracts.
N/A / Link / Trandafir , F. / 2007

Luleå tekniska universitet Övrigt
Slutrapport inlämnad 2003-12-22. På förfrågan från Sirges Tjiellde, (förr: Sirkas sameby), projektledare Susanne Spik, under försommaren 2001, blev Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, intresserad av att starta ett forsknings- och utvecklingsprojekt associerat till Sirges samebys projekt Kvinna i sameby (KIS). De praktiskt tekniska möjligheterna för kvinnor att delta i renskötseln, och frågor om könsmönster och attitydförändringar var bakgrunden till att Susanne Spik tog kontakt med oss. Vi menade att en insats från vår sida kunde börja med en förstudie. VINNOVA beviljade medel för oktober till december 2001. Detta innebar att vi kunde vara med från KIS start. Från oktober 2002 drevs projektet med medel från Mål 1 Sápmi Norra och Vinnova. Projektet har innehållit två grupper av frågor. Den första gruppen frågor gällde den kvinnliga renskötaren som individ:"Vilka sociala mönster samt praktiskt/tekniska förutsättningar hindrar respektive har potential att stärka kvinnors företagande och aktiva del i renskötseln? Kan man genom teknologiutveckling och tekniska åtgärder underlätta kvinnors deltagande i renskötseln?" Den andra gruppen frågor gällde förmågan i samhället att enligt målen om jämställdhet och demokrati i teknologiutvecklingen svara upp emot de behov kvinnorna har:"Hur skapas kontakter mellan brukare (kvinnliga renskötare, Sirges, andra berörda) och experter? Vilka aktörer tar upp kommunikation med brukarna? Vilka aktörer, strukturer och nätverk kan bära upp tekniska förändringsprojekt till gagn för Sirges och dess jämställdhetssträvanden?" Diskussioner kring teknik handlade till en början framför allt om snöskotern och den mekaniserade och motoriserade teknik som spelar huvudrollen som arbetsverktyg och hjälpmedel i dagens renskötsel. Men samarbetet ledde till att ett förslag inom det datatekniska området utvecklades av Internetarkitekt Avri Doria, som var gästforskare i Luleå 2002: Sámi Network Connectivity (SNC). Tanken med förslaget vara att göra det möjligt att ha kontakt medInternet, använda e- mail och liknande även när man befinner sig till fjälls, till en mycket lägre kostnad än om man använder satellituppkoppling. SNC uppfattades av medarbetarna i Kvinna i sameby som både en möjlighet att få till stånd nödvändiga kommunikationslösningar, och till att ta aktiv del i relevant teknikutveckling. Kvinnorna bestämde sig för att försöka få igång ett forsknings- och utvecklingssamarbete kring SNC. Förnyelse av renskötselns metoder, men även att lokalt bygga upp företagande kring den nya tekniken och nya applikationer sågs som intressant. SNC blev ett ovanligt IT-projekt på så sätt att det drevs fram utifrån ett jämställdhetsprojekt, och genom att de personer som starkast drev frågan var kvinnor, samt genom att det samiska intresset var grund för aktiviteten. SNC föreligger i skrivande stund som ansökan till Vinnovas program Framtida kommunikationsnät, samt lade grunden till en ansökan till Nuteks Reg-IT samt Mål 1 Sápmi Norra. Redan samarbetet för att ta fram de ansökningar har gett nya idéer och ökad kompetens för de parter som deltagit. I forskningsmaterialet framgår att flickor och kvinnor tidigare, liksom idag, uppfostrats till att fungera i renskötselmiljön, vilket inte begränsar sig till att sköta renar och binäringar, utan också att kunna fungera i sådana boendeförhållanden, den tidsrytm och de sociala mönster som är renskötselns förutsättningar och möjliggörande kontext. Jag ser detta i berättelser av och om kvinnor i alla generationer. Men sedan ett par generationer finns en stark villkorlighet för kvinnor att som vuxna stanna i den miljö de lärt sig hantera och finna meningsfull. Om man utgår ifrån den vardagliga arbetssituationen, och från de personer som finns i och kring renskötseln anser jag att genus i renskötaryrket uppträder i stort på samma sätt som i andra mansdominerade yrken, vilket beskrivits från bland annat svenska industriarbetsplatser. Det finns föreställningar kring kvinnor som underbygger strukturer där kvinnor marginaliseras. Dessa föreställningar om kvinnor konstrueras i förhållande till ett antal "motsatser"; kroppsstyrka, ny teknik, och till mannen som meningsbärande. Föreställningarna får bland annat uttryck i relation till teknik som ökar individens rörlighet och därmed konkurrenskraft - snöskotern, helikoptern. Ett sådant uttryck är den folkliga förklaringsmodellen att det är snöskotern och dess tyngd som gör att kvinnor idag inte kan vara renskötare (alternativt uttryckt "inte passar som/är sämre som renskötare"). Samtidigt som kvinnor idag protesterar mot de villkor kvinnor i Sápmi har att leva med, finns det en lojalitet mot samebyarna och mot de personer som är ledande i byarna och på andra sätt. För att förstå det här tror jag man kan tänka att möjligheten att leva det man betraktar som ett samiskt liv är det högst prioriterade målet för många samiska kvinnor. Kvinnor i renskötseln vill ofta framför allt värna möjligheten att leva det liv de betraktar som samiskt. Man bör därför fundera kring hur samernas rättigheter som minoritet och urbefolkning ärskyddade, och på hur de är kanaliserade inom det svenska samhället. Här kan man se dels till lagstiftning, dels till praxis. Man får komma ihåg att lagstiftningen 1928 till 1971 var direkt kvinnodiskriminerande och inte erkände kvinnor som företrädare för renskötseln (Amft 2000), och det saknas även idag en fullständig tilltro till lagstiftningens hantering av kvinnornas rättigheter och möjligheter. Renskötare och renskötarfamiljer upplever att deras möjligheter att försvara sina intressen är svårbestämda. Det finns i den nära historien konkreta upplevelser, som lagt grunden till denna känsla. Även männen i renskötseln och deras attityder till debatt och kritik är en produkt av lagstiftningen och dess tolkning i praktiken. Ser de att kvinnor respekteras av exempelvis stat, kommun, bolag och andra intressenter som rennäringen förhandlar med, undanröjs också för dem en orsak att vara tveksam till att kvinnor debatterar, för fram krav, föreslår förändring och så vidare.
N/A / Link / Udén , Maria / 2004

This article presents some ideas and issues related to the creation of a long-term upper tropospheric humidity (UTH) data set using satellite based microwave measurements. Polar orbiting satellites have been measuring UTH for more than a decade now. There are three microwave instruments which can measure UTH from Space: Special Sensor Microwave/Temperature-2 (SSM/T2), Advanced Microwave Sounding Unit-B (AMSU-B), and Microwave Humidity Sounder (MHS). These instruments have channels at 183.31±1.00GHz which are sensitive to UTH. Retrieval of UTH and cloud issues are discussed in detail. Advantage of microwave measurements of UTH over infrared measurements are demonstrated. Preliminary results on the inter-calibration of these instruments are also shown.
N/A / Link / John , V. O. / 2006

Luleå tekniska universitet Övrigt
This paper summarizes methods conventionally used to prepare thin foil samples of powder materials for transmission electron microscopy (TEM) and introduces another variant, ultramicrotomy, for the preparation of TEM samples of industrial dust powder. The choice of ultramicrotoming in the present work was based on two features of this technique: (1) it can produce thin-sectioned specimens with a uniform thickness; (2) it can retain the original elemental distribution in phases of the sample during sectioning. Dust powder preparation and the sectioning procedure are described in this paper. The results of the method are illustrated by examples of TEM/STEM micrographs of industrial dust.
N/A / Link / Wei , Liu-Ying / 1997

The formation of the melilite solid solution phase (M), Sm2Si3-xAlxO3xN4-x, in an alpha-sialon sample of overall composition Sm0.6Si9.28Al2.69O1.36N14.76, was studied as a function of time in the temperature interval 13751525C. The alpha-sialon ceramic contained only minor amounts of the 21R sialon polytype and some residual grain-boundary glass before heat treatment. In situ studies by high-temperature X-ray diffraction were combined with postsintering heat treatment followed by quenching. The M-phase was found to be formed by two different mechanisms: either crystallization of the residual grain-boundary liquid or a direct decomposition of the alpha-sialon phase. The liquid crystallized during the first 1015 min of heat treatment, yielding a rapid M-phase formation, and further formation of M-phase continued at a much slower rate, related to the decomposition of alpha-sialon
N/A / Link / Shen , Zhijan / 1997

Luleå tekniska universitet Övrigt
0-906522-17-X / Link / Radetzki , Marian / 2001

Luleå tekniska universitet Övrigt
91-7150-830-9 / Link / Radetzki , Marian / 2001

Luleå tekniska universitet Övrigt
The Kyoto commitment by the OECD countries, involves a 28% reduction of CO2 emissions by 2010 from what they would otherwise have been. Recent analyses by the IEA point to the herculean task that is required. A combination of commandeered early retirement of one-half of all coal power plants and a coal tax that increases fossil fuel prices to far above the level experienced during the worst OPEC excesses, is needed to live up to that commitment. Implementation of these measures is likely to prove far more expensive than the damage cost of climate change, as assessed by the IPCC. The commitment will not be implemented, once the politicians and the public realise the size of the burden that is involved.
N/A / Link / Radetzki , Marian / 1999

Luleå tekniska universitet Övrigt
N/A / Link / Berglund , Christer / 2005

Luleå tekniska universitet Övrigt
N/A / Link / Rantakyrö , Lena / 2000

Luleå tekniska universitet Övrigt
N/A / Link / Amundsdotter , Eva / 2003

As the principal user of old scrap, West European secondary aluminum smelters and refiners have traditionally played a key role in recycling of Al, producing for example cast material demanded primarily by the automobile industry. Over the last decade, the West European secondary smelter industry's position as the nucelus of the Al recycling industry has been challenged, due to changes in both the supply and demand sides of the secondary industry. On the supply side of example, there is now more competition for high-grade (new) scrap from wrought remelters and primary producers, with narrower margins for the refiners as a consequence. On the demand side, the secondary industry is still heavily dependent on the development in the auto industry. The purpose of this paper is to explore the supply-demand relationships in the market for secondary Al alloys. Based on a standard microeconomic model of price determination in the short run where the determinants of supply and demand are identified, a simple econometric model, using data for Germany, France, Italy and the UK for the period 1983-1997 will be developed. The model will be used to assess the relative importance of the factors determining the supply and demand of the European secondary Al industry
N/A / Link / Blomberg , Jerry / 1999

N/A / Link / Wikman , Bengt / 1997

Luleå tekniska universitet Övrigt
For successful ergonomics intervention the ergonomist should become a catalyst of change leading the expert role. Human Interactive Methods (HIM) are characterized by having the 'problem owners' become committed to actively dealing with the problems. HIM is part of a wider theoretical framework 'The Dramaturgy of Work Life' (DWL) in which Transfer of Knowledge becomes a key issue. The design process can be described as a play where different actors create different roles. The rules of the play have to be adapted to the language of the user. Otherwise it is inadequate to speak of Participative Ergonomics. Examples from industry, service, health care, education and culture enterprises illustrate the application of DWL and HIM.
0-945289-13-8 / Link / Ruth , Walter / 2000

Luleå tekniska universitet Övrigt
Timber building structures are seldom considered because of a lack of timber construction knowledge among many clients and professionals. 3D computer visualization (3D VIZ) is a possible way of communicating the aesthetics of a visible timber structure and visualizing complex timber connections. This paper investigates the potential for 3D VIZ to communicate visible timber structures during the different phases of the construction process. Furthermore, important parameters (controllable in 3D VIZ) for communicating a timber structure are identified. Through an Internet-based Delphi study, the usefulness of 3D VIZ for timber structures has been evaluated by professionals representing different competencies in the construction process. The results show that structural complexity, intended beholder (professional or non-professional) and current construction phase influence the benefit of 3D VIZ. The level of detail in the visualization is heavily dependent on whether the communication is internal (between professionals) or external (between professionals and clients/users). The impact of parameters needed, such as textures, surface structures and realistic lighting, have been described.
N/A / Link / Johnsson , Helena / 2006

N/A / Link / Stehn , Lars / 2000