Den institutionaliserade barndomen och högre värden: exemplet hållbar utveckling

Publicerad 2010 av Johan Dahlbeck

Spinoza Högre Värden Nietzsche Deleuze Humanities/social Sciences
Författare:
Typ av publikation: Konferensbidrag
Typ av innehåll: Övrigt vetenskaplig publ.

ISBN:N/A
Ingår i:

Abstract

Min fråga är: Vad innebär det att arbeta med högre värden som utgångspunkt för den pedagogiska praktiken? För att försöka förstå dessa högre värden ska jag skissera en tankelinje som löper från 1600-talsfilosofen Benedict Spinoza (1632-1677) via 1800-talsfilosofen Friedrich Nietzsche (1844-1900) och efterkrigsfilosofen Gilles Deleuze (1925-1995). Denna tankelinje är tänkt att fungera som ett slags teoretiskt ramverk för en tänkbar tolkning av dessa moraliska utsagor utifrån en filosofisk diskussion om ontologi.

Denna diskussion är både intressant och viktig, menar jag, eftersom vi ytterst sällan diskuterar – och ännu mindre problematiserar – de ontologiska och epistemologiska utgångspunkterna för den pedagogiska praktiken. Jag gör inga anspråk på att komma med några färdiga svar på dessa frågor här men ser ett behov av att lyfta diskussionen.